Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλοςος

Αυξητική στήθους και καρκίνος μαστού | Μαστολογος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Μαστολόγος Χειρουργός Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Αυξητική στήθους και προβλήματα στη διάγνωση καρκίνου του μαστού

Αυξητική στήθους και διάγνωση καρκίνου του μαστού

Η πλαστική του μαστού με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης αποτελεί μια από τις συχνότερες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% των επεμβάσεων είναι για αισθητικούς λόγους ενώ το 20% συμβαίνει για αποκατάσταση του στήθους.

Έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι ο κίνδυνος να νοσήσει μία γυναίκα από καρκίνο του μαστού δεν αυξάνεται από την παρουσία των ενθεμάτων στο στήθος. Παρόλα αυτά ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού καθώς και η διάγνωσή του μπορεί να επηρεαστούν από την αυξητική στήθους με ενθέματα.

Ενθέματα μαστού και μαστογραφία

Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η εξέταση της μαστογραφίας από την παρουσία των ενθεμάτων, αξιολογήθηκε με διάφορες ιατρικές μελέτες οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ενθέματα αποκρύπτουν ένα σημαντικό τμήμα του μαστού και δυνητικά μειώνουν την αξιοπιστία της εξέτασης. Επίσης η πίεση που ασκούν στο μαζικό αδένα μπορεί να επηρεάσει την απεικόνιση της αρχιτεκτονικής του δομής αλλοιώνοντας την απεικόνισή του. Η κάψα του ενθέματος μπορεί να ασβεστοποιηθεί και να προσομοιάζει με καρκινική βλάβη. Ακόμη, αλλοιώσεις στη μορφολογία του ενθέματος ή επιπλοκές μπορούν να εμφανιστούν σαν ύποπτες ψηλαφητές βλάβες ή να υποκρύψουν άλλες επικίνδυνες ή καρκινικές βλάβες.

μαστογραφία Eklund - Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Τεχνική (Eklund). Πιέζει το ένθεμα προς το θωρακικό τοίχωμα, μετατοπίζοντας παράλληλα το μαζικό αδένα. Επινοήθηκε και χρησιμοποιείται για να μεγιστοποιήσει το τμήμα του μαστού που απεικονίζεται στη μαστογραφία

Μια τεχνική (Eklund) που πιέζει το ένθεμα προς το θωρακικό τοίχωμα, μετατοπίζοντας παράλληλα το μαζικό αδένα μπροστά και πάνω από το ένθεμα, επινοήθηκε και χρησιμοποιείται για να μεγιστοποιήσει το τμήμα του μαστού που απεικονίζεται στη μαστογραφία. Η τεχνική αυτή επιτρέπει από μέτρια έως σημαντική αύξηση του ποσοστού απεικόνισης του μαστού κατά την μαστογραφία στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό όσον αφορά το πρόσθιο τμήμα του μαστού. Για να απεικονιστεί στο μέγιστο το οπίσθιο τμήμα του μαστού, χρειάζεται εκτός από τις λήψεις υπό πίεση και μετατόπιση να ληφθούν και κλασικές απεικονίσεις.

Σε ένα ποσοστό 15-20%, λόγω ρίκνωσης κάψας στο ένθεμα η τεχνική αυτή έχει περιορισμένες δυνατότητες, όπως επίσης και σε περιπτώσεις έντονου πόνου από σημαντική ρίκνωση κάψας. Με την τεχνική της μετατόπισης αυτής κάποιες φορές αυξάνεται, το ποσοστό του μαστού που απεικονίζεται στη μαστογραφία. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι το εξής: ότι μεγαλύτερος όγκος μαστού απεικονίζεται σε μικρότερο (λόγω συμπίεσης) χώρο, με αποτέλεσμα την πιθανή αλλοίωση της εικόνας του από την αλληλοεπικάλυψη των δομών και την απόκρυψη πιθανών ευρημάτων.

Το είδος των ενθεμάτων και η τεχνική τοποθέτησης παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της διαγνωστικής ακρίβειας της μαστογραφίας.

ανιχνευση καρκίνο σε μαστο με ενθέματα - Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

(Α) Διηθητικός καρκίνος του μαστού που φαίνεται σαν λευκή μάζα (βέλος) στο άνω τμήμα του ΔΕ μαστού. (Β) στη λήψη CC η μάζα δεν φαίνεται γιατί καλύπτεται από το ένθεμα. (C) και (D) ο υπέρηχος αναδεικνύει τον καρκίνο σαν υποηχοικό (μαύρο) μόρφωμα.

Σε μία μελέτη (Skinner et al.) αξιολογήθηκε η ευαισθησία της μαστογραφίας σε συμπωματικές γυναίκες. Σε ασθενείς με ψηλαφητή μάζα, η μαστογραφία την ανέδειξε στο 63% σε σχέση με το 93% των περιπτώσεων γυναικών με ψηλαφητή μάζα αλλά χωρίς ενθέματα. Μόνο στις περιπτώσεις που ο όγκος ξεπερνούσε τα 5 εκ, υπήρχε επισήμανση στη μαστογραφία στο 70%.

Ενθέματα μαστού και υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα μαστών αποτελεί μια αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, έχοντας συγκεκριμένες χρήσεις και ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης την ακεραιότητας των ενθεμάτων. Η συσχέτιση μεταξύ υπερηχογραφήματος και ενθεμάτων έχει μελετηθεί λιγότερο. Σε μία μελέτη βρέθηκε ότι τα ενθέματα δεν αποτελούσαν πρόβλημα διότι το σήμα του ηχοβολέα διαπερνούσε τα ενθέματα και δεν απέκρυπτε δομές και πιθανές αλλοιώσεις του μαστού. Επίσης το αποτέλεσμα είχε σχέση με την τεχνική τοποθέτησης (μπροστά ή πίσω από τον μύ).

Ο υπέρηχος των μαστών αποδείχθηκε ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο στις περιπτώσεις συμπτωματικών ασθενών με καρκίνο του μαστού ενθέματα.

Μαγνητική μαστογραφία

Η μαγνητική μαστογραφία είναι περισσότερο ευαίσθητη στην αξιολόγηση των ενθεμάτων, σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα. Οι πληροφορίες όμως για τη χρήση ως διαγνωστικό εργαλείο για τον καρκίνο του μαστού δεν έχουν μελετηθεί πλήρως και τα δεδομένα είναι ελλιπή.

Αυξητική μαστού - Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Θέση ενθέματος αυξητικής μαστού (Α) τοποθέτηση ενθέματος πάνω από τον Μείζονα Θωρακικό μυ (Β) κάτω από τον μυ

Βιοψία και ενθέματα μαστού

Η διάγνωση σε γυναίκες με ψηλαφητή βλάβη πραγματοποιείται με λήψη τεμαχίου ιστού για βιοψία είτε χειρουργικά είτε με ειδική βελόνη (Core Biopsy – FNA). Οι παραπάνω τεχνικές πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενθέματα μαστού ώστε να μην προκαλέσουν βλάβες σε αυτά. Τα προβλήματα που προκύπτουν έχουν σχέση με την απαραίτητη διαφοροποίηση της τεχνικής κατά περίπτωση για να μην αλλοιωθούν τα ενθέματα και παράλληλα να ληφθεί κατάλληλο δείγμα για ιστολογική εξέταση. Είναι με άλλα λόγια απαραίτητη η χρησιμοποίηση απεικονιστικής καθοδήγησης.

Πλαστική μαστού με ενθέματα και διάγνωση καρκίνου.

Συνοπτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία είναι ότι:

1.Οι γυναίκες πρέπει να λάβουν μία λεπτομερή συμβουλευτική πριν την αυξητική στήθους για το γεγονός ότι η διαγνωστική ψηφιακή μαστογραφία έχει μειωμένη ευαισθησία όταν υπάρχουν ενθέματα σιλικόνης, δηλαδή εντοπίζει τις αλλοιώσεις μαστού σε μικρότερα ποσοστά.

2.Οι γυναίκες είναι ανάγκη να γνωρίζουν ότι η ανιχνευτική μαστογραφία στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου (screening) έχει επίσης μικρότερη ευαισθησία στο να ανιχνεύει μη ψηλαφητές βλάβες μαστού.

3.Γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού (παράδειγμα  οικογενειακό ιστορικό καρκίνου), πρέπει να έχουν μια λεπτομερή συμβουλευτική για τα πιθανά προβλήματα στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού και στις διαγνωστικές εξετάσεις όταν υπάρχουν ευρήματα, καθώς και στο στις περιπτώσεις πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κίνδυνου για τις οποίες πιθανώς αντενδείκνυται η τοποθέτηση ενθεμάτων.

4.Καμία δημοσιευμένη μελέτη δεν στηρίζει την διενέργεια μαστογραφίας ελέγχου πριν την επέμβαση αυξητικής με ενθέματα, για το λόγο ότι η ευαισθησία της εξέτασης σε γυναίκες νεαρής ηλικίας είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Με άλλα λόγια, η μαστογραφία είναι πιθανό να μην αναδείξει κάποιο πρόβλημα ακόμα και αν υπάρχει.

5.Η διενέργεια βιοψίας σε μαστό με ενθέματα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά για κάθε περιστατικό και να αποφασίζεται η κατάλληλη τεχνική.

Καρκίνος σε μαστό με ενθέματα - Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Διηθητικός καρκίνος του μαστού (βέλος) που αναδεικνύεται μόνο στις λήψεις με μετατόπιση του εθνέματος (B), (D).

Η ανίχνευση του καρκίνου σε γυναίκες με αυξητική στήθους παραμένει απαιτητική και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό συμβαίνει διότι:

  • Το φάσμα των παθήσεων σε μαστούς με ενθέματα είναι μεγαλύτερο από τον φυσιολογικό μαστό.
  • Η μαστογραφία που αποτελεί την κύρια προληπτική εξέταση εμποδίζεται συχνά λόγω περιορισμού στην τοποθέτηση και στην άσκηση πίεσης.
  • Τα ενθέματα αλλά και οι επιπλοκές τους ενίοτε προσμοιάζουν καρκινικές βλάβες.
  • Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προσομοιάζει βλάβη των ενθεμάτων και να διαλάθει την προσοχή.
  • Αλλοιώνεται η κλινική εξέταση – ψηλάφηση.
  • Αλλοιώνεται η αίσθηση στην αυτοψηλάφηση.

Καταλήγοντας  

Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα ενθέματα σχετίζονται με καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου του μαστού, και μελέτες που αναφέρουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. Η διάγνωση και ο έλεγχος του μαστού με ενθέματα αποτελεί μια πρόκληση, είναι απαιτητικός, χρειάζεται εμπειρία και κάποιες φορές έχει σοβαρές δυσκολίες.Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα


Βιβλιογραφία

Improved imaging of the augmented breast GW Eklund, RC Busby, SH Miller

error: Content is protected !!